Vedtægter for Brønderslev Skytteforening

§ 1

Foreningens navn er Brønderslev Skytteforening. Hjemsted er Brønderslev Kommune.

                   

§ 2

Foreningens formål er ved riffel- og pistolskydning og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes- og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§ 3

Foreningen er tilsluttet DGI Nordjylland og dermed undergivet dennes vedtægter.

 

§ 4

Stk. 1:

Som medlemmer optages alle, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

 

Stk. 2:

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder vægtig grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

Stk. 3:

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent, at tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

§ 5

Stk. 1:

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af:

7 medlemmer, - formand + 6 bestyrelsesmedlemmer (herunder næstformand, sekretær og kasserer. Dog kan bestyrelsen vælge kasseren udenfor bestyrelsen)

 

Såvel riffel- som pistolskytter skal til enhver tid være repræsenteret i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Stk. 2:

Der nedsættes følgende udvalg:

  • Riffeludvalg

  • Pistoludvalg

Hvert udvalg skal have mindst 3 medlemmer, hvoraf det ene er fra bestyrelsen.

 

Stk. 3:

Formanden er på valg hvert år. Alle øvrige valg gælder for 2 år.

 

Stk. 4:

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år

 

§6

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 7

Stk. 1:

Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser for foreningen, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

 

Stk. 2:

Foreningens medlemmer og bestyrelse har ikke nogen økonomisk forpligtelse udover kontingent.

 

Stk. 3:

Foreningens medlemmer og bestyrelse har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 8

Stk. 1:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen (GF), der afholdes hvert år inden udgangen af februar.

Indkaldelse til GF skal ske skriftligt og indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest 3 uger før afholdelse af GF.

 

Stk. 2: 

Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden i hænde senest 2 uger før GF.

 

Stk. 3:

Dagsorden med bilag, herunder indkomne forslag og regnskab, skal kunne afhentes i Skyttecentret senest l uge før GF.

 

Stk. 4: 

Kun fremmødte medlemmer med gyldigt medlemskort har stemmeret.

 

Stk. 5: 

På GF afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer, er for forslaget.

 

§ 9

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

 

                      1. valg af dirigent.

                      2. Aflæggelse af beretning.

                      3. Skriftlig forelæggelse af det reviderede regnskab.

                      4. Behandling af indsendte forslag.

                      5. Fastlæggelse af kontingent.

                      6. Valg:

                                           a. l formand

                                           b. 3 bestyrelsesmedlemmer +l suppleant

                                           c. 1 revisor + 1 suppleant

                      7. Eventuelt.

 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling ska afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

 

§ 11

Foreningen tegnes ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem.

 

§ 12

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsdagsorden.

 

§ 13

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt.

 

§ 14

Der udfærdiges referat af det på møderne vedtagne og passerede. Originalreferatet underskrives af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. Originalen opbevares i Skyttecentret.

 

§ 15

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret ( l. januar - 31. december), og senest den 1. februar afgiver kassereren driftsregnskab og status til revisorerne.

 

§ 16

Stk. 1:

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på to hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

 

Stk. 2:

Ved foreningens opløsning deponeres kasse-, bank- og girobeholdning hos Idrætssamvirket, mens den øvrige ejendom deponeres hos DGI Nordjylland

 

Stk. 3:

Såfremt der i løbet af 5 år oprettes en ny forening i Brønderslev tilfalder de i stk. 2 nævnte værdier denne. I modsat fald tilfalder de henholdsvis Idrætssamvirket og DGI Nordjylland.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 7. februar 2017.

 

Susan Hatting

Dirigent